Rekisteriseloste

TIETOSUOJASELOSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Voimistelu- ja urheiluseura Raholan Pyrkivä ry

Tesoman valtatie 46

33310 Tampere

Y-tunnus: 0211707-7

toimisto@rapy.net

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Ei ole nimetty tietosuojavastaavaa.

HENKILÖREKISTERI

Jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittely perustuu:

 • sopimukseen, jonka osapuolena rekisteröity on

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

 • jäsenrekisteri
 • valmentajien rekisteri
 • joukkueenjohtajien rekisteri
 • taloudenhoitajien rekisteri

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan säännönmukaisesti seuraavista lähteistä:

 • rekisteröidyltä itseltään
 • alaikäisten rekisteröityjen huoltajalta/huoltajilta

Käsiteltävät henkilötiedot:

 • nimi
 • syntymäaika
 • puhelinnumero
 • osoite
 • sähköpostiosoite

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei näin ollen myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

 • henkilötiedot tallennetaan salasanasuojattuun tiedostoon pilvipalveluun
 • henkilötietoja voidaan säilyttää myös rekisterinpitäjän toimiston lukitussa kaapissa

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään koko se aika, kun rekisteröity on mukana seuran toiminnassa. Toiminnasta poistuessaan rekisteröidyn tulee ilmoittaa haluavansa tietojensa poistamisen rekisteristä. Muussa tapauksessa henkilötietoja säilytetään kolme vuotta toiminnasta poistumisesta.

PROFILOINTI

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty

tai

 • henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

 • rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden
 • käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista

tai

 • rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyttä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiansa valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään. Yhteydenoton tulee tapahtua sähköpostilla.